آخرین اخبار و کتاب های مذاکره

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه مذاکره

گروه: مرتب سازی بر اساس:

مذاکره ها هیچگاه پایان ندارند

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

چهار تکنیک برای داشتن مذاکرات موفق

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

روش ترک محل

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

وضعیت معکوس

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

تاکتیکهای مذاکره برسر قیمت

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

ترغیب با استفاده از اثبات اجتماعی

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

روشی برای ترغیب

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

عناصر پیشنهادی

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

دسته بندی ها