جدیدترین اخبار و کتاب های مدیریت (صفحه 6)

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه مدیریت

گروه: مرتب سازی بر اساس:

روی سطوح بالایی کارایی تمرکز کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

روی سطوح بالایی کارایی تمرکز کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

معیار بگذارید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

انتظارات تان را بررسی کنید

13 تراکزمان07:42:47 کتاب صوتی صدای زندگی -سیامک قنبری کتاب صوتی صدای زندگی ...

درست استخدام کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

خودتان را وقف رضایت مشتری کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

سازمان دهی کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

از قبل برنامه ریزی کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

دسته بندی ها