جدیدترین اخبار و کتاب های مدیریت (صفحه 5)

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه مدیریت

گروه: مرتب سازی بر اساس:

اولین قدم

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

زمانتان را مدیریت کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

نتیجه گیری

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

کارمندان تان را پرورش دهید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

پیوسته نوآوری کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

روی بهبود مداوم تمرکز کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

به کیفیت مقید باشید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

برای سودآوری بالا تلاش کنید

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

دسته بندی ها