جدیدترین اخبار و کتاب های مدیریت (صفحه 4)

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه مدیریت

گروه: مرتب سازی بر اساس:

در اوج انرژی تان کار کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

قانون 80/20 را بکار ببرید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

قانون کارایی به اجبار را بکار گیرید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

کار فوری را از کار مهم تفکیک کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

از روش الف ب پ ت استفاده کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

هدفها و مقاصد روشن ایجاد کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

تصمیم بگیرید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

دسته بندی ها