جدیدترین اخبار و کتاب های مدیریت

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه مدیریت

گروه: مرتب سازی بر اساس:

GTDپیاده سازی سامانه

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

زمان بازبینی

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

مراحل تسلط بر امور

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

مدیریت افقی و عمودی امور

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

مدیریت فعالیتها

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

ماهیت واقعی کار دانشگرا

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

توجه به جزِئیات

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

عادات قدیمی ناکارامد هستند

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

دسته بندی ها