آخرین اخبار و کتاب های زمانتان را مدیریت کنید

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه زمانتان را مدیریت کنید

گروه: مرتب سازی بر اساس:

آخرین گام

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

شدیدا عملگرا باشید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

به دقت برنامه ریزی کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

زندگیتان را متعادل نگه دارید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

تاخرها را دقیقا تعیین کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

دایما به تفکر از صفر بپردازید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

خودتان را هر سال بازآفرینی کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

کارتان را باز مهندسی کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

دسته بندی ها