آخرین اخبار و کتاب های قورباغه ات را قورت بده

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه قورباغه ات را قورت بده

گروه: مرتب سازی بر اساس:

پیش گفتار

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به ...

نتیجه گیری

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به ...

هر بار یک کار مهم انجام دهید

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به ...

احساس اضطرار بوجود اورید

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به...

وقت بیشتری ایجاد کنید

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به ...

کار را به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنید

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به ...

سخت ترین کارها را اول انجام دهید

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به ...

تنبلی سازنده را تمرین کنید

شما هيچوقت براي انجام تمام كارهايي كه بايد انجام بدهيد فرصت كافي نداريد. شما به ...

دسته بندی ها